Formandens beretning

Årsberetning 2019
for den selvejende institution Suka

Suka er tilknyttet DOF – Dansk Oplysnings Forbund, der er en partipolitisk uafhængig landsorganisation for skoler, der varetager undervisning under bl.a. Folkeoplysningsloven og Lov om kompenserende specialundervisning for voksne. DOF er ligeledes kendetegnet ved at have de særlige regionalskoler/handicap- og specialskoler i deres regi’.

Suka tilbyder undervisning til unge og voksne med udviklingshæmning eller autisme, og siden august 2012 tilbyder skolen også undervisning til blinde og svagsynede i det storkøbenhavnske område. Dette er beskrevet i afsnittet om Suka og undervisning på Syns-området.
I daglig tale hedder områderne under Suka:   SukaLev og SukaSyn.

Suka modtager det samlede tilskud fra Københavns Kommune, der er skolens forvaltnings-kommune vedr. tilskud til lærer-leder-løns-andelen fra Folkeoplysningsområdet. Suka modtager også særlige tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen fra de kommuner, der stadig yder tilskud til dette (De særlige PEA-ordninger, der omhandler pensionister, efterlønsmodtagere arbejdsledige o.a.)

Suka samarbejder med Lev- kredse og DBS- kredse, om særlige undervisningstiltag herunder også
10 % - debatarrangementer. Suka har også samarbejde med mange forskellige væresteder, dagtilbud, værksteder o.a., hvor der opstår behov for særlige undervisningsmoduler.
I juni 2016 underskrev Suka en Partnerskabsaftale i samarbejde med Socialforvaltningen i København. Partnerskabsaftalen forsætter for en 2-årig periode fra sommeren 2018-juni 2020 og skal genforhandles i april 2020

Suka’s undervisningstilbud er organiseret under lov om støtte til Folkeoplysning eller under
Lov om Kompenserende Specialundervisning for voksne.

I de senere år er der sket en stigning indenfor ITV- Indtægtsdækket virksomhed, hvilket ligger udenfor lovområderne. Dette kan være eneundervisning, særlige tilbud på institutioner eller partnerskabsaftaler med kommuner.

Den nødvendige handicapbefordring

Fordi mange af vores elever ikke kan færdes på egen hånd pga. manglende trafiksikkerhed eller fysiske funktionsnedsættelse, er et befordringstilbud overordentlig betydningsfuldt for eleverne. Derfor tilrettelægges det meste af undervisningen med så vidt mulig samme startdato/uge, og med en løbe-periode pr. sæson på ca. 27 undervisningsgange. Det er ligeledes vigtigt, at skolen hurtigt får dannet homogene hold.  Dette er med til at øge kvaliteten i undervisningen. Til gengæld er vi også meget åbne over for en nødvendig mulighed for at skabe meget små hold, hvis dette kan sikre en øget indlæringseffekt.
I 2018 har vi haft en særlig situation ift. befordringstilskud. Tilskuddet har været på 295.339,-  inkl. 23.000,- søgt af DOF’s midler, mod 749.927,71 som var tilskuddet i 2017. I 2019 ansøgte vi om et tilskud på 585.000 i kulturministeriet og fik 207.000 og vi ansøgte D.O.F og fik 18.588. de små beløb betyder, at deltagerne skal betale en væsentlig højere egen andel. Det gør vores målgruppe endnu dårligere stillet ift. mulighed for deltagelse i undervisningen.

Programudsendelse 2019-20

Suka’s program rettet mod LEV-gruppens deltagere udsendes, til forskel fra andre aftenskole programmer, allerede ultimo maj. Dette har været aktuelt de seneste 3 sæsoner. Det betyder også tidligere deadline for tilmeldinger. Vi håber på den måde, at få flere godkendelser af kommunale befordringsansøgninger på plads, i god tid før de nødvendige deadlines, og kan på den måde forhåbentlig bidrage til en mere harmonisk start på undervisningssæsonen.
Da der er særlige forhold, der gør sig gældende på synsområdet, udgives der et særskilt program og dertil indlæses også en Cd for dem der gerne vil have dette.

Undervisning under Folkeoplysningsloven/anden lovgivning og ITV-Indtægtsdækket virksomhed.

Som det fremgår af Suka’s LEV- program, har vi rundt om i det storkøbenhavnske område en lang række tilbud specielt tilrettelagt for vore elevgrupper.
Undervisningen på SukaSyn området foregår fortrinsvis på Blindeinstituttet i Hellerup (IBOS). Fra 2019 ændrer denne situation sig da IBOS frasælger nogle af deres lokaler til Københavns Ejendomme/Københavns Kommune. Der har dog været stor velvilje fra IBOS til at afhjælpe mangel på lokaler, så Suka føler sig fortsat prioriteret ift. undervisningsfaciliteterne på IBOS. Det har været meget positivt. Suka’s øvrige undervisning i SukaLev området foregår ca. 25 forskellige andre steder i det Storkøbenhavnske område. Det er kendetegnende for Suka’s hold, at der oftest for bl.a. at sikre en optimal indlæringssituation kun kan være 3 – 5 elever pr. lærer på holdene. Ofte må vi også gå længere ned i deltagerantal, når vi skal sikre, at der er tale om undervisning. I Suka tilbyder vi i nogle tilfælde eneundervisning. Dette er indtægtsdækket virksomhed, da det ligger uden for Folkeoplysningslovens tilskudsramme.
På grund af de mange specielle hensyn, der gør sig gældende for vores elevgrupper fra LEV-området, tilstræber vi også 2-lærersystemer for en del holds vedkommende. Dette afspejles i al svømmeundervisning i Suka-regi’.
Gennemførte undervisningstimer og deltagerantal i de seneste år er vist i den efterfølgende tabel:
Dette gælder både timer under den kommunalt støttede folkeoplysningsdel; men også timer under den indtægtsdækkede virksomhed.
År        Undervisningstimer
2015    SukaLev 13.370 / SukaSyn 1.892
2016    SukaLev 12.497 / SukaSyn 1.681
2017    SukaLev 12.396 / SukaSyn 1.600
2018    SukaLev 12.381 / SukaSyn 1.263
2019    SukaLev 13.108 /Suka Syn 1.186
* Synsområdet kommer til i efteråret 2012

For knap 50 % af Suka’s elevers vedkommende er handicapundervisningen under Folkeoplysningsloven forbundet med ekstra handicapbetingede udgifter, f.eks. befordring eller andre nødvendige handicapkompenserende foranstaltninger.  

For eleverne ser vi forskellige ordninger i de enkelte kommuner. Det kan være, at en elev kun kan få tilskud til et enkelt hold, at kommunen yder tilskud efter en bestemt procentsats, eller at kommunen slet ikke yder tilskud. Det betyder, at eleven selv må betale en væsentlig større andel af udgifterne.  Dette forhold er nærmere omtalt senere. Flere kommune har valgt ikke at yde befordrings tilskud og eleverne bliver i stedet tilbudt at få kørsel ved Movia-Flex trafik. Dette er yderligere en forringelse for den enkelte elev, da denne ordning er forbundet med store ventetider og en stor grad af selvhjulpenhed.

FN´s Handicapkonvention og kommunale stramninger

Konventionens formål er at beskytte mennesker med handicap mod diskrimination og sikre handicappede lige muligheder.
De mange kommunale stramninger/nedskæringer især siden strukturreformen har også ramt deltagerne i Suka’s undervisning. Flere kommuner har fjernet tilskuddet til befordringen og dermed også den handicappede borgers mulighed for at deltage på lige fod med andre i aftenskoleundervisning.
Det kan virke som om, lovgiverne og de bevilligende myndigheder m.fl. ikke forholder sig i væsentligt omfang til personer med handicap.

Der er stadig en klar lovmæssig barriere, da det i den gældende lov alene er kulturministeren, der er forpligtet til at yde tilskud til handicappedes deltagelse (§ 44, stk. 2) i undervisningen. Så længe formuleringen er sådan, vil kommunerne med loven i hånden kunne afvise at yde bidrag til handicapbetingede udgifter til området. Den ramme, der er afsat på Finansloven til dette formål er stadig helt utilstrækkelig. Satspuljerne har tidligere ydet bidrag, men Satspuljen er i 2018 nedlagt, hvilket gør problemets omfang større. Vores tilskudstørrelse fra §44 stk.  2 midlerne var som tidligere nævnt i år kun kr. 207.000,-

DOFs konsulent på området er jævnligt i dialog med ministeriet og politikere m.fl. men der ligger stadig en del arbejde for at sikre de handicappedes rettigheder på dette område. Det overordnede mål er at få §44 stk. 2. midlerne på finansloven. Det arbejdes der fortsat på. Der er desværre ikke kommet nye og bedre resultater i 2019 og det betyder også at problemet går videre ind i 2020. DOF’s konsulent, Niels Anton er i 2019 indgået i et samarbejde med LEV - Thomas Holberg, DHF- Stig Langved, om det overordnede formål.

Den kompenserende specialundervisning
I 2019 har Suka udelukkende kørt med aftaler om takstfinansiering på dette lovområde.
Dette afsnit har allerede stået med i flere årsberetninger; men i Suka finder vi det desværre stadig
nødvendigt at få præciseret problemstillingen på dette særlige undervisningsområde.

Ikke bare i Suka, men også på landsplan har man kunnet registrere stor tilbagegang på området. Dette skyldes bl.a. den generelle økonomiske afmatning; men også at flere kommuner med lovens vejledning i ryggen kan benytte sig af subsidiaritetsprincippet og derfor erstatte forpligtelsen til at yde kompenserende specialundervisning gennem socialpædagogiske tiltag.
Mange af LEV-områdets borgere, der gerne vil gå til undervisning, kan ikke som mange andre borgere søge ind på VUC eller andre almene voksenundervisnings-områder; men har med den voldsomme nedskæring på det kompenserende specialundervisningsområde ikke mange andre muligheder tilbage, end selv at betale undervisningstilbud gennem Folkeoplysningsloven, hvor det
yderligere er blevet vanskeligere for borgeren, at få bevilget kørsel til området.

I 2019 har tallet for kompenserende specialundervisning i SUKA været 33 lektioner fordelt på 2 deltagere
Dette er det laveste tal gennem de seneste 10 år.

Økonomi og aftaler

For den del af undervisningen, der har udgangspunkt i Folkeoplysningsloven, har Suka en regionalskoleaftale med Københavns Kommune, hvorfra der modtages et samlet tilskud. Københavns Kommune hjemhenter efterfølgende det mellemkommunale refusionsbeløb, når skolen har oplyst Københavns Kommune om, hvilken betalingskommune, der er tale om.
Tilskudsregnskab og andre informationer fremgår af det samlede regionalskoleregnskab for 2019.

10 % Arrangementer  2019

I 2019 har vi haft flere flotte og meget velbesøgte debatarrangementer. Det har været arrangementer- af meget forskellig karakter. Vi samarbejder med DBS kredse, Lev kredsene i forhold til afholdelse af 10 % arrangementer. Suka indledte i 2016 et samarbejde, og som vi viderefører med Kredsenes bestyrelser og Lev’s udviklingskonsulent i handicaporganisationernes hus. Endvidere er der et tæt samarbejde med Socialforvaltningen herunder Pulsen og CSBB vedr. afholdelse af debatarrangementer. Desuden har Suka deltaget i Gladsaxe Faglitteratur festival sammen med Gladsaxes øvrige aftenskoler FO, AOF og FOF.  Vi har deltaget i ”syv stærke morgendebat arrangementer” i samarbejde med Vartov, FO, biblioteksforeningen. Det har betydet, at der i dette år er blevet afholdt arrangementer af forskellig karakter med stor interesse for borgergruppen, pædagoger og forældre/pårørende men også af mere almen folkeoplysende karakter.

Debatarrangementerne har været følgende:

19.03.19:
Suka: ”Ser du muligheder fremfor begrænsninger” v. Morten Bonde 
= 60 deltagere

30.04.19:
Sundby Væksthus og Suka: Debat om Social politik ”Mellem dig og politikerne”
= 130 deltagere

30.04.19:
Sundby Væksthus og Suka: Debat om Social politik ”Mellem dig og politikerne”   
= 130 deltagere

02.05.19: 
LEV Frederiksberg og SUKA: debat - IT Sikkerhed og netadfærd - Hvordan sikre vi vores udviklingshæmmede pårørende på nettet?
= 8 deltagere

04.05.19
FOF, GLX BIB, Suka, GOF, AOF: FAGlitt - Gratis faglitteraturfestival på Gladsaxe bibliotek      
= 1228 deltagere

29.05.19:
Kraftværket, CAPTUM, Suka og CSBB debat. Kunstner: Stine Linnemann Studio
Kunst for og med mennesker    
= 30 deltagere

27.08.19:
IBOS og SUKA: Blindehumor - lige i øjet  
= 70 deltagere

05.10.19:
Københavnerfesten: For voksne med Handicap  
= 200 deltagere

24.10.19:
COS og Suka: "Giv os håb" - Handicapvilkår og Livsmuligheder  
= 55 deltagere

24.10-05.12.19:
7 x Debatter på Vartov.
- Hvilke krige skal vi deltage i i fremtiden?
- Afgør du dit barns fremtid?
- Er kulturen blevet pist borte?
- Er klimakamp det nye ungdomsoprør?
- Har fremtidens menneske et privatliv?
- Er vi Svindlernes nyttige idioter?
- Har vi forskningsfrihed i Danmark?
= 350 deltagere

31.10.19:
DBS Kreds Syd og Suka - Debat med Erik Lindsø. "Humor som medicin"
Om Livsmod, Livslyst og Livsglæde   
= 13 deltagere

Debat med Twerk Queen: Louise Kjølsen - Hvordan taler vi til hinanden?    
Aflyst for få deltagere   

Debat med Gitten Hammerberg: Generationsforskelle og værdigrundlag    
Aflyst for få deltagere    

Interessevaretagelse
Rammerne for borgergruppen er under pres og vi oplever, at undervisning bliver nedprioriteret grundet kommunale besparelser. Det ligger Suka meget på sinde at arbejde hen imod, at der skabes lige vilkår for borgergruppen. Skolelederen er aktiv i de samrådsfora der er, og prøver herigennem at sætte fokus på SUKA's deltagergrupper. Desuden er skolelederen valgt ind i Samrådets bestyrelse, i Købehavn og regionsbestyrelsen under D.O.F

Skolens organisering:
Eva Rasmussen som har været i Suka i 27 år valgte at gå på pension d. 1.11.2019. I stedet er Berith Salles Lyng blevet ansat på 28 timer. Det har været nødvendigt at skære ned på de administrative timer v. ny ansættelsen, da udgiften til flexjob stillingen har været større end først antaget.
På Frødings alle´8
Astrid Buch Hansen     Skoleleder – 37 timer
Berith Salles Lyng       Admin. Medarb. – 28 timer
Katja M. I. Olsen         Fleksjob ansat – 12 timer

§ 44 stk. 2 – Tilskud til ekstra handicapbetingede udgifter gennem ministeriet
I Suka anvendes disse midler udelukkende til befordring. Tilskuddene og de faktiske befordringsomkostninger i de foregående år fremgår af den efterfølgende tabel:
År       Tilskud (kr.)    Faktisk udgift (kr.)
2015    731.438         4.749.392
2016    693.568         4.178.143
2017    726.837         3.774.075
2018    295.339         3.717.082
2019    226.569         3.606.598

I Suka oplever vi, at vores handicappede deltagere i stigende grad må afstå fra at deltage i folkeoplysende voksenundervisning, da de ikke har råd til både at betale almindelig kursusafgift og oveni skal betale væsentligt mere for befordring, end hvad der svarer til den udgift, vi andre ville have til f.eks. en busbillet.
Mange har i de senere år set og mærket konsekvensen af de generelle økonomiske stramninger.
I mange sammenhænge er der blevet sat spørgsmålstegn ved, om lovgivere og kommunale instanser lever op til FNs handicapkonventioner for handicappede også for de paragraffer, der direkte berører vores deltageres muligheder for at deltage på lige fod med andre i undervisningstilbud.
Det er desværre stadig nødvendigt at præcisere at FNs handicapkonvention er en vigtig konvention, som vi alle har et medansvar for. Vi kan være med til at sikre, at handicapkonventionen bliver implementeret i alle sammenhænge i vores samfund, både lovgivningsmæssigt og i vores daglige arbejde med handicappede mennesker.
I 2019 har det været en særlig udfordring at §44 stk. 2 midlerne har været så få. Det betyder væsentlig større udgift til befordring for vores deltagere.

Partnerskab og udvikling
I juni 2016 underskrev Suka en partnerskabsaftale med Socialforvaltningen, som vil få betydning for en stor del af borgerne der komme i Pulsen (værested for mennesker med autisme og Asperger) Denne partnerskabsaftale er gentaget og fornyet, så SOFs botilbud indgår i partnerskabet fra 2018-2020. De hold SUKA har været oprettet i 2019 i pulsen har været engelsk, dans, mangategning og Ipad hold. Der er oprettet hold, på flere af de botilbud, der er nytilkomne i aftalen både CAS og
COS. Der har i 2019, i partnerskabs regi, igen været afholdt en succesfuld bootcamp, for deltagere, der ikke har haft mulighed for at komme på ferie. Temaet var ”jorden rundt med din bootcamp”. Det har endnu engang været et kursus forløb på 5 dage, med forskellige undervisningstilbud. Derudover har Suka i samarbejde med henholdsvis CSBB/Pulsen i partnerskabsregi afholdt 2 større debatarrangementer, med henholdsvis 150 og 200 deltagere. I SUKA har vi i 2018/19 arbejdet på at ”booste” Suka Syn, så vi kunne få flere deltagere, i den del af aftenskolen. Vi synes ikke, at resultatet har stået mål med anstrengelserne, men vi har fået en opdateret liste med tidligere deltagere, der fortsat ønsker at modtage vores program. Udviklingsarbejdet i Suka har stået i forandringens tegn, dermed ment, at vi har arbejdet internt på at få overdraget Suka på en forsvarlig måde, til det nye administrative hold. Vi har udarbejdet årshjul, lavet strategier for overdragelse af Evas opgaver til Berith og haft god gavn af at kunne lave en fælles struktur, på vores p-møder der afholdes hver 14. dag. Det er lykkedes over alt forventning, ikke mindst fordi vi har fået ansat en medarbejder med aftenskole erfaring og flair for Sukas deltagere. Vi har endvidere hyret Eva ind på ad hoc opgaver f.eks. den store opgave med at opgøre kørslen og sende regninger til kommuner og deltagere.


Godkendt af Generalforsamlingen i SUKA den. 13.08.2020        
Formand: Steen Stavngaard

dof