Formandens beretning

Årsberetning 2021
for den selvejende institution Suka

Suka er tilknyttet D.O.F – Dansk Oplysnings Forbund, der er en partipolitisk uafhængig landsorganisation for skoler, der varetager undervisning under bl.a. Folkeoplysningsloven og Lov om kompenserende specialundervisning for voksne. D.O.F er ligeledes kendetegnet ved at have de særlige regionalskoler/handicap- og specialskoler i deres regi’.

Suka tilbyder undervisning til unge og voksne med udviklingshæmning eller autisme, og siden august 2012 har skolen også tilbudt undervisning til blinde og svagsynede i det storkøbenhavnske område. Dette er beskrevet i afsnittet om Suka og undervisning på Syn-området.

I daglig tale hedder områderne under Suka: SukaLev og SukaSyn.

Suka modtager det samlede tilskud fra Københavns Kommune, der er skolens forvaltnings-kommune vedr. tilskud til lærer-leder-løns-andelen fra Folkeoplysningsområdet. Suka modtager også særlige tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen fra de kommuner, der stadig yder tilskud til dette (De særlige PEA-ordninger, der omhandler pensionister, efterlønsmodtagere arbejdsledige o.a.)

Suka samarbejder med Lev-  kredse og DBS-kredse, om særlige undervisningstiltag herunder også

10 % - debatarrangementer. Suka har også samarbejde med mange forskellige væresteder, dagtilbud, værksteder o.a., hvor der opstår behov for særlige undervisningsmoduler.

I juni 2016 underskrev Suka en Partnerskabsaftale i samarbejde med Socialforvaltningen i København. Partnerskabsaftalen er netop genforhandlet og forsætter for en 2 årig periode fra januar 2021-januar 2023. Partnerskabs aftalen giver mulighed for at oprette målrettede tilbud til LEV deltagere i Københavns Kommune.

Suka’s undervisningstilbud er organiseret under lov om støtte til Folkeoplysning eller under

Lov om Kompenserende Specialundervisning for voksne.

I de senere år er der sket en stigning indenfor ITV- Indtægtsdækket virksomhed, hvilket ligger udenfor lovområderne. Dette kan være eneundervisning, særlige tilbud på institutioner eller partnerskabsaftaler med kommuner.

Den nødvendige handicapbefordring

Fordi mange af vores elever ikke kan færdes på egen hånd pga. manglende trafiksikkerhed eller fysisk funktionsnedsættelse, er et befordringstilbud overordentlig betydningsfuldt for eleverne. Derfor tilrettelægges det meste af undervisningen så vidt mulig med samme startdato/uge, og med en løbe-periode pr. sæson på ca. 27 undervisningsgange. Det er ligeledes vigtigt, at skolen hurtigt får dannet homogene hold.  Dette er med til at øge kvaliteten i undervisningen. Til gengæld er vi også åbne over for en nødvendig af og mulighed for at skabe meget små hold, hvis dette kan sikre en øget indlæringseffekt.

I 2018 var der en særlig situation ift. befordringstilskud.  Tilskuddet til handicapbefordring faldt med ca. 1/3 fra 749.927,71 kr til 279.000. Denne udvikling har desværre været en tendens, der er fortsat. I 2021 søgte vi 535.244,00 i slots og kulturstyrelsen og fik 267.405,02 samt. 29.866,85 søgt og bevilliget hos D.O.F. I alt 297.271,87.  Det betyder at deltagerne skal betale en væsentlig høj egen andel. Deltagernes egen betaling beløber sig til ca. 10.500 pr kursus, der hvor der ikke gives kommunal støtte. Det gør at en del af vores målgruppe er dårligt stillet ift. muligheden for deltagelse i undervisningen.

Programudsendelse 2021-2022

Suka’s program rettet mod LEV-gruppens deltagere udsendes, til forskel fra andre aftenskole programmer, allerede ultimo maj. Dette har været aktuelt de seneste 3 sæsoner. Det betyder også tidligere deadline for tilmeldinger. Vi håber på den måde, at få flere godkendelser af kommunale befordringsansøgninger på plads, i god tid før de nødvendige deadlines, og kan på den måde forhåbentlig bidrage til en mere harmonisk start på undervisningssæsonen.

Da der er særlige forhold, der gør sig gældende på synsområdet, udgives der et særskilt program og dertil indlæses også en Cd for dem der gerne vil have dette.

Undervisning under Folkeoplysningsloven/anden lovgivning og

 ITV-Indtægtsdækket virksomhed.

Som det fremgår af Sukas LEV- program, har vi rundt om i det storkøbenhavnske område en lang række tilbud specielt tilrettelagt for vore elevgrupper.

Undervisningen på SukaSyn området foregår fortrinsvis på Blindeinstituttet i Hellerup (IBOS).IBOS har grundet økonomi måtte afstå en del af deres lokaler. Der har været stor velvilje fra IBOS til at afhjælpe mangel på lokaler, så Suka føler sig fortsat prioriteret ift. undervisningsfaciliteterne på IBOS. Det har været meget positivt. Sukas øvrige undervisning i SukaLev området foregår ca. 25 forskellige andre steder i det Storkøbenhavnske område. Det er kendetegnende for Sukas hold at, der for at sikre en optimal indlæringssituation kun kan være 3 og max. 5 elever pr. lærer på holdene. Ofte må vi også gå længere ned i deltagerantal, når vi skal sikre, at der er tale om undervisning. I Suka tilbyder vi i nogle tilfælde eneundervisning. Dette er indtægtsdækket virksomhed, da det ligger uden for Folkeoplysningslovens tilskudsramme.

På grund af de mange specielle hensyn, der gør sig gældende for vores elevgrupper fra LEV-området, tilstræber vi også 2-lærersystemer for en del holds vedkommende. Dette afspejles i al svømmeundervisning i Suka-regi.

Gennemførte undervisningstimer i de seneste år er vist i den efterfølgende tabel: Det er tydeligt at se på 2021 tallene er præget af Corona krisen

Dette gælder både timer under den kommunalt støttede folkeoplysningsdel; men også timer under den indtægtsdækkede virksomhed.

År

Undervisningstimer

2017

Suka Lev -12.396

SukaSyn - 1.600

2018

Suka Lev -12.381

SukaSyn – 1.263

2019

Suka Lev - 13.108

Suka Syn –  1.186

2020

Suka Lev – 9.393

Suka Syn -  945

2021

Suka Lev - 10.343

Suka Syn – 833,5

For knap 50 % af Sukas elevers vedkommende er handicapundervisningen under Folkeoplysningsloven forbundet med ekstra handicapbetingede udgifter, f.eks. befordring eller andre nødvendige handicapkompenserende foranstaltninger. 

For eleverne ser vi forskellige ordninger i de enkelte kommuner. København giver til alle deltagere på alle hold, ellers kan det kan være, at en elev kun kan få tilskud til et enkelt hold, at kommunen yder tilskud efter en bestemt procentsats, eller at kommunen slet ikke yder tilskud. Det betyder, at eleven selv må betale en væsentlig større andel af udgifterne.  Dette forhold er nærmere omtalt senere. Flere kommune har valgt ikke at yde befordrings tilskud og eleverne bliver i stedet tilbudt at få kørsel ved Movia-Flex trafik. Dette er yderligere en forringelse for den enkelte elev, da denne ordning er forbundet med store ventetider, dermed usikkerhed og et krav om en stor grad af selvhjulpen hed. Hvilket ikke er en typisk egenskab hos vores deltagere.

 

FN´s Handicapkonvention og kommunale stramninger

Konventionens formål er at beskytte mennesker med handicap mod diskrimination og sikre handicappede lige muligheder.

De mange kommunale stramninger/nedskæringer har også ramt deltagerne i Sukas undervisning. Flere kommuner har fjernet tilskuddet til befordringen og dermed også den handicappede borgers mulighed for at deltage på lige fod med andre i aftenskoleundervisning.

Det kan virke som om, lovgiverne og de bevilligende myndigheder m.fl. ikke forholder sig i væsentligt omfang til personer med handicap.

Der er stadig en klar lovmæssig barriere, da det i den gældende lov alene er kulturministeren, der er forpligtet til at yde tilskud til handicappedes deltagelse (§ 44, stk. 2) i undervisningen. Så længe formuleringen er sådan, vil kommunerne med loven i hånden kunne afvise at yde bidrag til handicapbetingede udgifter til området. Den ramme, der er afsat på Finansloven til dette formål er stadig helt utilstrækkelig. Satspuljerne har tidligere ydet bidrag, men Satspuljen er i 2018 nedlagt, hvilket gør problemets omfang større. Vores tilskudstørrelse fra §44 stk.  2 midlerne var som tidligere nævnt i år kun 297.271,87 kr incl. 29.866,85 søgt og bevilliget hos D.O.F

DOFs tidligere konsulent på området, er desværre gået på pension, han har ellers jævnligt været i dialog med ministeriet og politikere m.fl. Der ligger stadig en del arbejde for at sikre de handicappedes rettigheder på dette område. Det overordnede mål er at få §44 stk. 2. midlerne på finansloven. Skal vi arbejde videre med dette politisk, er det vigtigt at få involveret LEV.

Den kompenserende specialundervisning

I 2021 har Suka udelukkende kørt med aftaler om takstfinansiering på dette lovområde.

Ikke bare i Suka, men også på landsplan har man kunnet registrere stor tilbagegang på området. Dette skyldes bl.a. den generelle økonomiske afmatning; men også at flere kommuner med lovens vejledning i ryggen kan benytte sig af subsidiaritetsprincippet og derfor erstatte forpligtelsen til at yde kompenserende specialundervisning gennem socialpædagogiske tiltag.

Mange af LEV-områdets borgere, der gerne vil gå til undervisning, kan ikke som mange andre borgere søge ind på VUC eller andre almene voksenundervisnings-områder; men har med den voldsomme nedskæring på det kompenserende specialundervisningsområde ikke mange andre muligheder tilbage, end selv at betale undervisningstilbud gennem Folkeoplysningsloven, hvor det

yderligere er blevet vanskeligere for borgeren, at få bevilget kørsel til området.

 

I 2021 har der ikke været kompenserende specialundervisning i SUKA

 

Økonomi og aftaler

For den del af undervisningen, der har udgangspunkt i Folkeoplysningsloven, har Suka en regionalskoleaftale med Københavns Kommune, hvorfra der modtages et samlet tilskud. Københavns Kommune hjemhenter efterfølgende det mellemkommunale refusionsbeløb, når skolen har oplyst Københavns Kommune om, hvilken betalingskommuner der er tale om.

Tilskudsregnskab og andre informationer fremgår af det samlede regionalskoleregnskab for 2021.

10 % Arrangementer  2021            

I 2021 har vi haft følgende debat arrangementer .

 

Arrangement

dato

Antal deltagere

Hjernens funktion og belastningsreaktioner hos borgere med udviklingsforstyrrelser.

Live og streamet. Suka i samarbejde med Csbb og venner af Captum

20. 05. 2021

30 deltagere i salen og 75 tilmeldt live streaming

Politiker debat om handicap i forbindelse med kommunalvalget. Debatarrangement med 9 politikere fra hvert deres parti,  i panelet. Deltagere i salen og livestreaming.

Moderator: Mette Frobenius

Suka i samarbejde med Csbb og venner af Captum

 16.09.2021

65 deltagere i salen og  ca. samme antal deltog via i livestreaming

Er I seje forældre til et barn med handicap?

Debat med Monica Lyllof om håb og forandringer. Suka i samarbejde med Lev Gentofte

7.10.2021

70 deltagere

”Værgemål og Repræsentation”

Suka i samarbejde Lev Frederiksberg

12.10.2021

ca. 45 deltagere

 

 

 

Vartov:

 

7 skarpe til Morgenkaffen

 

Suka i samarbejde med Grundtvig-Akademiet, Danmarks Biblioteksforening, og FORA

Alle arrangementer var fra 8.15-9.00

 

 

Hvorfor spiller frihedsrettighederne ikke en større rolle i FNs verdensmål?

Oplægsholder: Birgitte Feiring,

 

28. 10. 2021

 

64 deltagere

 

Er dansk børnefjernsyn frisindet nok?

Oplægsholder: Nina Sahl

 

4.11.2021

 

             20 deltagere

 

Hvad er de virkelige forskelle på Christiansborgpolitik og kommunalpolitik? Fra værdipolitik på Christiansborg til værdi for den enkelte borger i kommunalpolitik.

Oplægsholder: Karsten Hønge

 

11.11.2021

               65 deltagere

Hvad koster et menneske?

Oplægsholder: Kjeld Møller Pedersen

18.11.2021

               74 deltagere

Kritik eller vanvid: Hvad afslører konspirationsteorierne om vores samfund?

Oplægsholder: Kasper Grotle Rasmussen

25.11.2021

               75 deltagere

Hvordan har Rusland det med Kina?

Oplægsholder: Niels Bjørn Wied

02.12.2021

              56 deltagere

 

 

Hvorfor er bøsser vores yndlingsminoritet?

Oplægsholder: Katrine Frøkjær Baunvig

 

 

 

09.12.2021

             

 

 

 40 deltagere

Hvordan en person med autismespektrumtilstand og ADHD kan finde vej gennem uddannelsessystemet. Hvilke faktorer,  er vigtige for at overvinde udfordringerne?

Debatarrangement med psykologerne Kirsten Callesen og Maja Toudal Jørgensen.

Suka i samarbejde med Csbb og venner af Captum.

 

11.11.2021

30 deltagere i salen 80 deltagere på livestream

Interessevaretagelse

Rammerne for borgergruppen er under pres og vi oplever, at undervisning bliver nedprioriteret grundet kommunale besparelser. Det ligger Suka meget på sinde at arbejde hen imod, at der skabes lige vilkår for borgergruppen. Skolelederen er aktiv i de samrådsfora der er, og prøver herigennem at sætte fokus på SUKAs deltagergrupper. Desuden er skolelederen valgt ind i Samrådets bestyrelse, i Købehavn og regionsbestyrelsen under D.O.F. Ved valget til Folkeoplysningsudvalget er Skolelederen valgt ind som suppleant. Et spændende fora tæt på de politiske beslutninger.

Skolens organisering:

I en periode i forbindelse med Skolelederens sygefravær, er der ændret på timetallet i skolens administration, så det ser ud som følgende

På Frødings alle´8

Astrid Buch Hansen

Skoleleder – 35 timer

Berith Salles Lyng

Admin. Medarb. – 30 timer

Katja M.I. Olsen

Fleksjob ansat – 12 timer

  • 44 stk. 2 – Tilskud til ekstra handicapbetingede udgifter gennem ministeriet

I Suka anvendes disse midler udelukkende til befordring. Tilskuddene og de faktiske befordringsomkostninger i de foregående år fremgår af den efterfølgende tabel:

År

Tilskud (kr.)

2017

726.837

2018

295.339

2019

226.569

2020

264.577

2021

297.271

 

I Suka oplever vi, at vores handicappede deltagere i stigende grad må afstå fra at deltage i folkeoplysende voksenundervisning, da de ikke har råd til både at betale almindelig kursusafgift og oveni skal betale væsentligt mere for befordring, end hvad der svarer til den udgift, vi andre ville have til f.eks. en busbillet.

Dette gælder dog ikke for deltagere i Københavns Kommune der fortsat yder fuld støtte til undervisningen af deres handicappede deltagere.

Mange har i de senere år set og mærket konsekvensen af de generelle økonomiske stramninger.

I mange sammenhænge er der blevet sat spørgsmålstegn ved, om lovgivere og kommunale instanser lever op til FNs handicapkonventioner for handicappede også for de paragraffer, der direkte berører vores deltageres muligheder for at deltage på lige fod med andre i undervisningstilbud.

Det er desværre stadig nødvendigt at præcisere at FNs handicapkonvention er en vigtig konvention, som vi alle har et medansvar for. Vi kan være med til at sikre, at handicapkonventionen bliver implementeret i alle sammenhænge i vores samfund, både lovgivningsmæssigt og i vores daglige arbejde med handicappede mennesker.

I 2021 har §44 stk. 2 midlerne igen været få. Men da der pga. Corona nedlukning har været færre kørsler har midlerne kunne dække en stor del af transportudgiften, for de deltagere der ikke bliver støttet fra kommunal side. Det har næsten halveret deres udgift.

Partnerskab og udvikling

I juni 2016 underskrev Suka en partnerskabsaftale med Socialforvaltningen, Københavns Kommune (SOF) som vil få betydning for en stor del af borgerne der kommer i Pulsen (værested for mennesker med autisme og Asperger) og de øvrige fra Sukas målgruppe. Denne partnerskabsaftale er gentaget og fornyet fra 2021-2023. Et hold SUKA har været med til at oprette i 2020 og som har været aktuelt i 2021 i pulsen, har været mangategning. Det er et hold vi er stolte af, da det også har kørt med on line undervisning i perioden, hvor der var corona nedlukket. Det har betydet, at deltagerne i den periode har været mindre isoleret. I 2021 er de hold der blev oprettet i 2020 fortsat, på flere af botilbuddene. Der har i 2021, i partnerskabs regi, været lagt op til sommer aktiviteter, men igen i år, blev det ikke til noget pga.  Corona

2021 har lignet 2020 Udviklingsarbejdet i Suka har stået i Coronaens tegn, dermed ment, at vi har fået lavet gode arbejdsrutiner og fået vores samarbejde på kontoret til at fungere godt. Vi kan igen i år se tilbage på et år, med mange udfordringer knapt så ukendte som i 2020, men tilbagebetaling af deltager betaling i stor målestok, ansøgning af hjælpepakker, i højere grad inddragelse af Sukas bestyrelse omkring større økonomiske beslutninger. Alle opgaver, der har ligget udenfor vores vante opgaver og ellers meget fine og brugbare administrative årshjul. Vi har igen i 2021 hyret Eva ind på ad hoc opgaver f.eks den store opgave med at opgøre kørslen og sende regninger til kommuner og deltagere. Det har været en stor hjælp.

Godkendt af Generalforsamlingen i SUKA den. 16.03.2022

 

 

 

Dirigent: Steen Stavngaard

 

Referent: Berith Salles Lyng