Formandens beretning

Årsberetning 2022
for den selvejende institution Suka

Suka er tilknyttet D.O.F – Dansk Oplysnings Forbund, der er en partipolitisk uafhængig landsorganisation for skoler, der varetager undervisning under bl.a. Folkeoplysningsloven og Lov om kompenserende specialundervisning for voksne. D.O.F er ligeledes kendetegnet ved at have de særlige regionalskoler/handicap- og specialskoler i deres regi’.

Suka tilbyder undervisning til unge og voksne personer med udviklingshandicap eller autisme, og siden august 2012 har skolen også tilbudt undervisning til blinde og svagsynede i det storkøbenhavnske område. Dette er beskrevet i afsnittet om Suka og undervisning på Syn-området.
I daglig tale hedder områderne under Suka: SukaLev og SukaSyn.
Suka modtager det samlede tilskud fra Københavns Kommune, der er skolens forvaltnings-kommune vedr. tilskud til lærer-leder-løns-andelen fra Folkeoplysningsområdet. Suka modtager også særlige tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen fra de kommuner, der stadig yder tilskud til dette (De særlige PEA-ordninger, der omhandler pensionister, efterlønsmodtagere arbejdsledige o.a.)

Suka samarbejder med Lev- kredse og DBS-kredse, om særlige undervisningstiltag herunder også 10 % - debatarrangementer. Suka har også samarbejde med mange forskellige væresteder, dagtilbud, værksteder o.a., hvor der opstår behov for særlige undervisningsmoduler.

I juni 2016 underskrev Suka en Partnerskabsaftale i samarbejde med Socialforvaltningen i København. Partnerskabsaftalen er netop genforhandlet og forsætter for en 2 årig periode fra januar 2021-januar 2023. Partnerskabs aftalen giver mulighed for at oprette målrettede tilbud til LEV deltagere i Københavns Kommune.

Suka’s undervisningstilbud er organiseret under lov om støtte til Folkeoplysning eller under
Lov om Kompenserende Specialundervisning for voksne.

I de senere år, er der sket en stigning indenfor ITV- Indtægtsdækket virksomhed, hvilket ligger udenfor lovområderne. Dette kan være eneundervisning, særlige tilbud på institutioner eller partnerskabsaftaler med kommuner.

Den nødvendige handicapbefordring
Fordi mange af vores elever ikke kan færdes på egen hånd pga. manglende trafiksikkerhed eller fysisk funktionsnedsættelse, er et befordringstilbud overordentlig betydningsfuldt for eleverne. Derfor tilrettelægges det meste af undervisningen så vidt mulig med samme start dato/uge, og med en løbe-periode pr. sæson på ca. 27 undervisningsgange. Det er vigtigt, at skolen hurtigt får dannet homogene hold. Dette er med til at øge kvaliteten i undervisningen. Til gengæld danner vi også meget små hold, hvis dette kan sikre en øget indlæringseffekt.

I 2018 var der en særlig situation ift. befordringstilskud. Tilskuddet til handicapbefordring faldt med ca. 1/3 fra 749.927,71 kr til 279.000. Denne udvikling har desværre været en tendens, der er fortsat. I 2022 søgte vi 797.132,00 kr i slots og kulturstyrelsen og fik 307.735,61 kr samt 17.000 kr søgt og bevilliget hos D.O.F. I alt 324.735,61 kr. Det betyder, at deltagerne skal betale en relativ høj egen andel. Deltagernes egen betaling beløber sig til ca. 11.000 pr kursus, der hvor der ikke gives kommunal støtte. Det gør at en del af vores målgruppe er dårligt stillet ift. muligheden for deltagelse i undervisningen.
Udover de manglende midler, har der i 2022 været problemer med at få plads til deltagerene i Harbirks vognrul. Det har betydet, at vi har måtte bestille taxa til de deltagere der ikke har været kørestols brugere og tage en del kørestolsbrugere af holdene. Det har været utilfredsstillende for alle. Det har ydermere betydet at deltagerne ikke har kunnet få den hjælp og støtte, de reelt har haft behov for.

Programudsendelse 2022-2023
Suka’s program rettet mod LEV-gruppens deltagere udsendes, til forskel fra andre aftenskole programmer, allerede ultimo maj. Dette har været aktuelt de seneste 4 sæsoner. Det betyder også tidligere deadline for tilmeldinger. Vi håber på den måde, at få flere godkendelser af kommunale befordringsansøgninger på plads, i god tid før de nødvendige deadlines, og kan på den måde forhåbentlig bidrage til en mere harmonisk start på undervisningssæsonen.
Da der er særlige forhold, der gør sig gældende på synsområdet, udgives der et særskilt program og dertil indlæses også en Cd for dem der gerne vil have dette.

Undervisning under Folkeoplysningsloven/anden lovgivning og ITV-Indtægtsdækket virksomhed.
Som det fremgår af Sukas LEV- program, har vi rundt om i det storkøbenhavnske område en lang række tilbud specielt tilrettelagt for vore elevgrupper.

Undervisningen på SukaSyn området foregår fortrinsvis på Blindeinstituttet i Hellerup (IBOS). IBOS har grundet økonomi måtte afstå en del af deres lokaler alligevel, har der været stor velvilje fra IBOS til at afhjælpe mangel på lokaler, så Suka føler sig fortsat prioriteret ift. undervisningsfaciliteterne på IBOS. Det har været meget positivt. Sukas øvrige undervisning i SukaLev området foregår i 62 forskellige lokaler ca. 25 forskellige andre steder i det Storkøbenhavnske område. Det er kendetegnende for Sukas hold at, der for at sikre en optimal indlæringssituation kun kan være 3 og max. 5 elever pr. lærer på holdene. Ofte må vi også gå længere ned i deltagerantal, når vi skal sikre, at der er tale om undervisning. I Suka tilbyder vi i nogle tilfælde eneundervisning. Dette er indtægtsdækket virksomhed, da det ligger uden for Folkeoplysningslovens tilskudsramme.

På grund af de mange specielle hensyn, der gør sig gældende for vores elevgrupper fra LEV-området, tilstræber vi også 2-lærersystemer for en del holds vedkommende. Dette afspejles i al svømmeundervisning i Suka-regi.

Gennemførte undervisningstimer i de seneste år er vist i den efterfølgende tabel: Det er tydeligt at se på 2021 tallene er præget af Corona krisen. I 2022 ser tallene ud som flg.
Dette gælder både timer under den kommunalt støttede folkeoplysningsdel; men også timer under den indtægtsdækkede virksomhed.

År

Undervisningstimer

2018

Suka Lev -12.381
SukaSyn – 1.263

2019

Suka Lev - 13.108
Suka Syn –  1.186

2020

Suka Lev – 9.393
Suka Syn -  945

2021

Suka Lev - 10.343
Suka Syn – 833,5

2022

Suka Lev -10.448
Suka Syn - 908

For knap 50 % af Sukas elevers vedkommende er handicapundervisningen under Folkeoplysningsloven forbundet med ekstra handicapbetingede udgifter, f.eks. befordring eller andre nødvendige handicapkompenserende foranstaltninger.

For eleverne ser vi forskellige ordninger i de enkelte kommuner. København giver befordringstilskud til alle deltagere på alle hold, ellers kan det kan være, at en elev kun kan få tilskud til et enkelt hold, at kommunen yder tilskud efter en bestemt procentsats, eller at kommunen slet ikke yder tilskud. Det betyder, at eleven selv må betale en væsentlig større andel af udgifterne. Flere kommune har valgt ikke at yde befordrings tilskud og eleverne bliver i stedet tilbudt at få kørsel ved Movia-Flex trafik. Dette er yderligere en forringelse for den enkelte elev, da denne ordning er forbundet med store ventetider, dermed usikkerhed og et krav om en stor grad af selvhjulpen hed. Hvilket ikke er en typisk egenskab hos vores deltagere.

FN´s Handicapkonvention og kommunale stramninger
Konventionens formål er at beskytte mennesker med handicap mod diskrimination og sikre handicappede lige muligheder. De mange kommunale stramninger/nedskæringer har også ramt deltagerne i Sukas undervisning. Flere kommuner har fjernet tilskuddet til befordringen og dermed også den handicappede borgers mulighed for at deltage på lige fod med andre i aftenskoleundervisning.
Det kan virke som om, lovgiverne og de bevilligende myndigheder m.fl. ikke forholder sig i væsentligt omfang til personer med handicap.

Der er stadig en klar lovmæssig barriere, da det i den gældende lov alene er kulturministeren, der er forpligtet til at yde tilskud til handicappedes deltagelse (§ 44, stk. 2) i undervisningen. Så længe formuleringen er sådan, vil kommunerne med loven i hånden kunne afvise at yde bidrag til handicapbetingede udgifter til området. Den ramme, der er afsat på Finansloven til dette formål er stadig helt utilstrækkelig. Satspuljerne har tidligere ydet bidrag, men Satspuljen er i 2018 nedlagt, hvilket gør problemets omfang større. Vores tilskudstørrelse fra §44 stk. 2 midlerne var som tidligere nævnt i år kun 307.735,61 kr samt 17.000 kr søgt og bevilliget hos D.O.F

Det overordnede mål er at få §44 stk. 2. midlerne på finansloven. Skal vi arbejde videre med dette politisk, er det vigtigt at få involveret LEV.


Den kompenserende specialundervisning
I 2022 har Suka udelukkende kørt med aftaler om takstfinansiering på dette lovområde.
Ikke bare i Suka, men også på landsplan har man kunnet registrere stor tilbagegang på området. Dette skyldes bl.a. den generelle økonomiske afmatning; men også at flere kommuner med lovens vejledning i ryggen kan benytte sig af subsidiaritetsprincippet og derfor erstatte forpligtelsen til at yde kompenserende specialundervisning gennem socialpædagogiske tiltag.
Mange af LEV-områdets borgere, der gerne vil gå til undervisning, kan ikke som mange andre borgere søge ind på VUC eller andre almene voksenundervisnings-områder; men har med den voldsomme nedskæring på det kompenserende specialundervisningsområde ikke mange andre muligheder tilbage, end selv at betale undervisningstilbud gennem Folkeoplysningsloven, hvor det
yderligere er blevet vanskeligere for borgeren, at få bevilget kørsel til området.

I 2022 har der ikke været 1 forløb med kompenserende specialundervisning i SUKA

Økonomi og aftaler
For den del af undervisningen, der har udgangspunkt i Folkeoplysningsloven, har Suka en regionalskoleaftale med Københavns Kommune, hvorfra der modtages et samlet tilskud. Københavns Kommune hjemhenter efterfølgende det mellemkommunale refusionsbeløb, når skolen har oplyst Københavns Kommune om, hvilken betalingskommuner der er tale om.
Tilskudsregnskab og andre informationer fremgår af det samlede regionalskoleregnskab for 2022.

10 % Arrangementer 2022
I 2022 har vi haft følgende debatarrangementer.

Arrangement

Dato

Antal deltagere

Samfundshøjskolen i Søborg kirke
6 debatarrangementer, hvoraf SUKA deltog i disse 4

FN -  i verdens tjeneste

18.01.2022

70

Kina den truende stormagt

25.01.2022

70

1000 km på cykel med Cello

01.02.2022

70

Hvordan kan vi tale om robusthed i liv og ledelse uden at sætte sensitiviteten, empatien og fantasien over styr?

 

08.02.2022

 

70

Vartov:

7 skarpe til Morgenkaffen
Suka i samarbejde med Grundtvig-Akademiet, Danmarks Biblioteksforening, og FORA
Alle arrangementer var fra 8.15-9.00

Hvad betyder kirken for krigen i Ukraine?

27.10.2022

Ca. 50

Er dansk børnefjernsyn frisindet nok?

03.11.2022

Ca.30

Har vi druknet naturen i sang og snak?

10.11.2022

Ca.50

Er embedsværket blevet (for) politisk?

17.11.2022

Ca. 60

Hvordan skal vi leve af vores viden?

24.11.2022

Ca.50

Hvem sidder der bag skærmen? Om Cyber sikkerhed

01.12.2022

Ca.50

Hvornår er man uegnet til at være forælder?

08.12.2022

Ca. 50

 

Interesse varetagelse
Rammerne for borgergruppen er under pres og vi oplever, at undervisning bliver nedprioriteret grundet kommunale besparelser. Det ligger Suka meget på sinde at arbejde hen imod, at der skabes lige vilkår for borgergruppen. Skolelederen er aktiv i de samrådsfora der er, og prøver herigennem at sætte fokus på SUKAs deltagergrupper. Desuden er skolelederen valgt ind i Samrådets bestyrelse, i Købehavn og regionsbestyrelsen under D.O.F. Ved valget til Folkeoplysningsudvalget er Skolelederen valgt ind som suppleant. Et spændende fora tæt på de politiske beslutninger.

Skolens organisering:
I en periode i forbindelse med Skolelederens sygefravær, er der ændret på timetallet i skolens administration, så det ser ud som følgende

På Frødings alle´8
Astrid Buch Hansen Skoleleder – 35 timer
Berith Salles Lyng Admin. Medarb. – 30 timer
Katja M.I. Olsen Fleksjob ansat – 12 timer

§ 44 stk. 2 – Tilskud til ekstra handicapbetingede udgifter gennem ministeriet:
I Suka anvendes disse midler udelukkende til befordring. Tilskuddene og de faktiske befordringsomkostninger i de foregående år fremgår af den efterfølgende tabel:
År Tilskud (kr.)
2018 726.837
2019 295.339
2020 226.569
2021 264.577
2022 324.735

I Suka oplever vi, at vores handicappede deltagere i stigende grad må afstå fra at deltage i folkeoplysende voksenundervisning, da de ikke har råd til både at betale almindelig kursusafgift og oveni skal betale væsentligt mere for befordring, end hvad der svarer til den udgift, vi andre ville have til f.eks. en busbillet.
Dette gælder dog ikke for deltagere i Københavns Kommune der fortsat yder fuld støtte til undervisningen af deres handicappede deltagere.

Mange har i de senere år set og mærket konsekvensen af de generelle økonomiske stramninger. I mange sammenhænge er der blevet sat spørgsmålstegn ved, om lovgivere og kommunale instanser lever op til FNs handicapkonventioner for handicappede også for de paragraffer, der direkte berører vores deltageres muligheder for at deltage på lige fod med andre i undervisningstilbud.

Det er desværre stadig nødvendigt at præcisere at FNs handicapkonvention er en vigtig konvention, som vi alle har et medansvar for. Vi kan være med til at sikre, at handicapkonventionen bliver implementeret i alle sammenhænge i vores samfund, både lovgivningsmæssigt og i vores daglige arbejde med handicappede mennesker. I 2022 har §44 stk. 2 midlerne igen været få sammenlignet med tidligere hvor tilskuddet var på ca. 770.000

Partnerskab og udvikling
I juni 2016 underskrev Suka en partnerskabsaftale med Socialforvaltningen, Københavns Kommune (SOF) som vil få betydning for en stor del af borgerne der kommer i Pulsen (værested for mennesker med autisme og Asperger) og de øvrige fra Sukas målgruppe. Denne partnerskabsaftale er gentaget og fornyet fra 2021-2023. Desværre har der ikke været så meget liv i partnerskabsaftalen, og der har kun været afholdt få hold. Det skyldes at samarbejdet i partnerskabsaftalen i høj grad har været båret af en særlig medarbejder skare, der af forskellige årsager ikke har været aktive i deres tidligere jobfunktioner. Partnerskabsaftalen opleves i forvaltnings regi som lidt af en kastebold. Der har været 3 forskellige tovholdere på partnerskabet inden for de sidste 4 år. Suka arbejder på at få partnerskabs aftalen i gang igen.

2022 har udviklingsarbejdet i Suka fortrinvis bestået af implementering af vores nye administrative system ASA. Det har krævet og kræver fortsat en del af vores ressourcer at få rutiner i systemet. Desuden er der lavet ny hjemmeside i forbindelse med det administrative system. Som noget nyt har der været afholdt et møde med D.O.Fs konsulent på området, hvor vi har snakket om Suka nu og i fremtiden. Et af de emner, der skal arbejdes på, er fortsat at kunne rekruttere undervisere. Et problem der er velkendt på stort set alle aftenskoler efter corona, hvor en stor del af den gruppe vi har rekrutteret fra, er kommet i faste stillinger. Vi har haft stor gavn af vores administrative årshjul. Vi har igen i 2022 hyret Eva ind på ad hoc opgaver f.eks den store opgave med at opgøre kørslen og sende regninger til kommuner og deltagere. Det har været en stor hjælp.

Godkendt af Generalforsamlingen i SUKA den. 15.03.2023

Dirigent: Steen Stavngaard
Referent: Berith Salles Lyng